Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno: 1.2.2018

Marcela Magdaléna Masopustová, se sídlem Zikmunda Wintra 8, Plzeň, IČ: 61302619 (Správce)

jako správce osobních údajů přijala v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR") a související právní předpisy tyto zásady, prostřednictvím kterých Správce informuje své zákazníky a potenciální zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s obchodní činností Správce.

1. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Realizace smluvního vztahu

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů, které mu klienti poskytnou při elektronické registraci na akce Správce. Toto zpracování je nezbytné pro úplnou rezervaci na akci spolku. V případě, že klient s poskytnutím svých osobních údajů nesouhlasí, nelze rezervaci potvrdit. Za účelem rezervace jsou v nezbytném rozsahu zpracovávány prostřednictvím online registrace zákazníkovy identifikační údaje (jméno a příjmení), jeho kontaktní údaje (email, telefonní číslo) a informace vztahující se k registraci na akci Správce (identifikace akce, způsob úhrady platby včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu zákazníka a identifikace banky). V tomto rozsahu je Správce oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje též za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem. Uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně déle, pokud tak stanoví zákon nebo je to nezbytné k ochraně práv Správce.

1.2. Marketingové využití údajů

Správce je na základě platných právních předpisů oprávněn používat osobní údaje klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních akcí či služeb obdobných těm, o které klient projevil zájem, přičemž platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany klienta. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem správce.

Ve všech ostatních případech zpracovává Správce osobní údaje klientů s jejich souhlasem. Jedná se typicky o případy, kdy potencionální klient souhlasí se zasíláním newsletterů či jiných sdělení ze strany Správce. Dále se jedná o případy, kdy Správce zpracovává další osobní údaje klientů, které získá v průběhu smluvního vztahu za účelem adresného nabízení služeb. Veškerá tato zpracování jsou dobrovolná a udělení či neudělení souhlasu s jejich zpracováním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Pokud je souhlas udělen, uděluje se na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, lze jej však kdykoli odvolat.

1.3. Zajištění technické funkčnosti webových stránek

Za účelem zajištění provozu funkčnosti webových stránek Správce zpracovává v nezbytném rozsahu též logy včetně IP protokolu či cookies. Pokud zákazník či potenciální zákazník nesouhlasí se zpracováním těchto údajů, může odmítnout užití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče, nebo odmítnout využití cookies přímo na webové stránce Správce. V takovém případě však klient bere na vědomí, že webová stránka nebo elektronický obchod nemusí správně fungovat po technické stránce a Správce za takto vzniklé potíže neodpovídá. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění funkčnosti webové stránky nebo elektronického obchodu (tj. v řádech dní, maximálně týdnů).

2. ZPŮSOBY A PROSTŘEDKY ZPRACOVÁNÍ

2.1. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje dle článku 1 výše prostřednictvím elektronické rezervace. Osobní údaje v článku 1 jsou tedy zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systému Správce, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.

2.2. Správce přijal a zapracoval taková technicko – organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

2.3. V oblasti automatizovaného zpracování pak Správce přijal taková opatření, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby a aby tyto osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím jejich oprávnění (prostřednictvím uživatelských oprávnění, hesel). Správce dále zajistí, aby bylo možné pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány.

3. PŘEDÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně Správcem s tím, že ke zpracování osobních údajů může Správce také použít služby třetích stran, které mohou údaje zpracovávat např. za účelem zasílání marketingových materiálů. Tyto třetí strany (programátor, účetní firma) jsou vždy vázány dohodami o zachování důvěrnosti a nesmějí informace použít pro jiné účely.

3.2. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze příslušným zaměstnancům Správce, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o opatřeních sloužících k jejich zabezpečení. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji pouze na základě výslovných instrukcí Správce. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

4. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

4.1. Na webové stránce Správce se mohou nacházet odkazy na webové stránky třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz bude klient přesměrován na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Správce tímto upozorňuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele webové stránky a doporučuje svým klientům si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštíví.

5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

5.1. Webové stránky Správce obsahují též odkazy na sociální sítě, jako například ikonu Facebook nebo Instagram. Tyto sociální sítě mohou zpracovávat údaje klienta či návštěvníka webové stránky, jako například IP adresu, navštívené stránky či mohou implementovat cookies do prohlížeče klienta nebo návštěvníka webové stránky. Zpracování těchto údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

6. PRÁVO NA INFORMACE

6.1. Subjekt údajů má vždy právo na přístup k osobním údajů, které o něm Správce uchovává. Přehled těchto údajů si subjekt údajů může vyžádat kontaktováním Správce na marcelamagdalena@dotekandelu.cz nebo +420 608929101  V případě emailové žádosti do předmětu svého e-mailu prosím napište "Žádost o osobní údaje", aby váš požadavek mohl být zpracován co nejrychleji.

6.2. Správce má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. PRÁVO NA OPRAVU

7.1. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu se zájmy subjektu údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je subjekt údajů oprávněn:

7.1.1. požádat Správce o vysvětlení,

7.1.2. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

7.2. V případě, že je tento požadavek oprávněný, je Správce povinen odstranit tento nežádoucí stav bez zbytečného odkladu. Pokud Správce nevyhoví žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz 

7.3. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu Správce (včetně přímého marketingu), může subjekt údajů vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu.

7.4. Bude-li to technicky proveditelné, může subjekt údajů také požádat, aby mu Správce poskytl jeho osobní údaje za účelem jejich dalšího poskytnutí jemu označenému správci osobních údajů (buď přímo, nebo prostřednictvím subjektu údajů).

8. ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Správce může upravovat tyto zásady dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě stávající klienty včas o takové změně vyrozumí. Klientům je doporučeno pravidelně sledovat tyto zásady včetně příslušných změn.

9. KONTAKTUJTE NÁS

9.1. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností může klient kontaktovat Správce na adrese: 

Marcela Magdaléna Masopustová, Zikmunda Wintra 8, Plzeň. marcelamagdalena@dotekandelu.cz