99 .. 105

08.07.2021

105/365

Nejdůležitější je Důvěra

Z vnějšího pohledu může meditace vypadat jako nehybný stav, jako stav, v němž jsme uzavřeli brány svého vnímání. Vlastní zkušenost je však na hony vzdálená nehybnosti.  

Mnohem spíše ji lze chápat jako dynamické probouzení, objevování plného potenciálu vlastního vývoje. V tichu meditace, když překročíte své myšlení a představy, začnete zakoušet a posléze i chápat, že bytí je smyslem života a že v meditaci se právě učíme být

 Být znamená žít jakožto člověk, kterým jste, aniž byste se snažili ospravedlňovat svou existenci nebo omlouvat svou povahu. Prostě být, jací jste.

Podivuhodné na tom je, že čím prostší budete, tím více se dokážete radovat z daru svého bytí. Na začátku je však třeba jen důvěřovat.  

104/365

Cesta k lásce, vede bez podmínek

Na cestě k Lásce, nemůžeme si určovat, kudy se naše pouť  bude ubírat, ani za jakých podmínek.  

Pokud skutečně zjistíme, že si svou vnitřní cestu "plánujeme" řídíme její průběh tak, aby nám něco zajímavého neuniklo, jde o jasné znamení, že se musíme pustit kormidla.

Jinými slovy, dosud jsem se nevzdali vlastní sebestřednosti.

Na cestu k Lásce potřebujeme ticho a pozornost. Jen čistá pozornost dokáže překonat naši tendenci k sebepozorování. Stav modlitby, je stavem úplné čistoty srdce. V tomto stavu jsme zcela otevření, zcela pozorní ke skutečnosti v jejím nejčistším a nejniternějším projevu. 

103/365

 Marantha, ma-ra-na-tha ...

Vyslovováním mantry pokládáme svůj život za Toho, kterého ještě nevidíme.

Blahoslavení, kdo uvěřili a jednají na základě své víry, ačkoli ještě neviděli.

Mantra nás vrhá do ticha, jež zkoumá nekonečnou chudobu naší mysli a ducha a odhaluje nám naší absolutní závislost na druhém. Jsme vedeni do stále větších hlubin očistného oprošťování, dokud nedosáhneme vlastního dna, samého základu své bytosti, kde nalezneme život, jež jsme položili, a vlastní Já, které jsme odevzdali Druhému. 

102/365

Cesta lásky 

Cesta meditace je cesta lásky, "práce lásky", jak ji nazývá oblak nevědění. A proto je skutečná, nikoliv teoretická: vtělená, nikoliv abstraktní.  

Je praktická, neodehrává se jen ve slovech či představách. Jednat v souladu s tímto pochopením a skutečně na cestu vstoupit znamená oddat se jí, rozhodně a otevřeně.

Není však oddanosti bez prostoty. 

Ta nám umožní svým jedinečným "ano" přijmout pozvání ke skutečnosti.  

101/365

Slovo do ticha

"Své duši řekl jsem, buď klidná"  

Zklidnění mysli a těla, k němuž nás vede mantra, je přípravou pro vstup do ticha. Je to pouť oblastmi vnitřního ticha, kterou podstupujeme a veškerou svou důvěru přitom vkládáme v cosi, co je zatím jen mlhavým tušením skutečnosti reality.

A přeci tak činíme směle, neboť cítíme ryzost této cesty.  

100/365

V meditaci nacházíme své místo

Meditace na nás klade jisté nároky. Je to disciplína. Nestačí si o ní číst nebo navštěvovat kurzy. Meditaci se musíme věnovat. Jen praxí najdeme své místo. 

Všichni víme, že není nic horšího než domýšlivost. Nic horšího než sobectví. Smyslem meditace je vstoupit do samého středu své bytosti, což je zkušenost sebe-překročení. Sami sebe zcela opouštíme a naše ego se zmenšuje a zmenšuje až máme jen své místo, ale žádnou velikost.

Když se zmenšíme do jediného bodu a zůstaneme tiší, vstupuje do našich srdcí světlo. Světlo jež prozařuje a osvětluje celé naše bytí. Jakmile jednou dosáhneme jednobodovosti a ztišení, světlo už bude zářit v našem srdci navěky. K této cestě nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti či vlastnosti, kromě prosté schopnosti pochopit, že musíme překročit svou domýšlivost a sebestřednost.

Pochopit, že své kořeny musíme zapustit v univerzální lásce, nikoli v sebelásce. 

Stáváme se tak plně člověkem nikoli kvůli sobě - kvůli všem, kvůli celému veškerenstvu.

99/365

Odpověď je ma-ra-na-tha

Když začínáte meditovat, můžete mít plno otázek k technice, technickým stránkám meditace. Jak byste měli vyslovovat svou mantru? 

Měli byste ji například vyslovovat v rytmu svého dechu? Nebo ji sladit s tlukotem svého srdce? Doporučuji vám, abyste začali co nejjednodušším způsobem.

Jen ji vyslovujte. Je-li vám přirozené vyslovovat ji podle tlukotu svého srdce, dělejte to tak. Pokud je vám přirozené vyslovovat ji v rytmu dechu, dělejte to tak. Jestliže se vám nezdá ani jedno z toho, vyslovujte ji tak, jak vám to jde. 

Technické otázky jsou podružné a mnoho z nich se vyřeší zkušeností, která přijde s praxí. Tiše se posaď a vyslovuj svoji mantru: Maranatha, ma-ra-na-tha