358 .. 364

24.03.2022

364/365


Musíme padnout, zklamat, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu. 

A toto poznání je současně východiskem pravého setkání s Bohem. 

Stát se úplnějším člověkem znamená potkat se se svou vlastní temnotou a dovolit, aby uvolnila své místo celkové proměně člověka. 

363/365


Na světě není člověka, který by nepotřeboval pochopit, že s pravdou již nelze dělat kompromisy. Meditace v tomto hraje zásadní roli, jelikož právě v okamžicích přítomnosti poznáváme, že se pravdy o sobě nemusíme bát.

Nemusíme se bát ničeho z minulosti ani z budoucnosti. Když dospějeme k pravdě o veškeré skutečnosti, zjistíme, že se nemusíme bát pravdy. Meditace je tradiční proces, který nám pomáhá odkládat veškerý strach, neboť ten je vypuzen pravdou a láskou. 

Meditace je prosté otevření srdce, bytí nabité nekonečnou Boží láskou, nevyčerpatelným soucitem, všemohoucí něhou a uzdravujícím odpuštěním. 

362/365


Meditace je ryzí činnost, která očišťuje všechno naše další jednání. 

Jak začneme pronikat do přímé zkušenosti Bytí, ryzího jednání, všechny naše ostatní činnosti se postupně a radikálně očistí od egoismu. Jednoduše řečeno - jelikož meditace vede ke zkušenosti lásky v našem nitru, činí nás více milujícími i v našem běžném životě

Meditace nás učí tomu, o čem nás žádné jiné učení nepřesvědčí, totiž že Bytí je Láska.

361/365


Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit "já jsem", který je hlubší než jméno a forma.

Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení s vnitřním já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě.

Buďte věrní každý den, vracejte se k meditaci. Meditace je cesta ticha, ticha za každou myšlenkou, jménem a formou.

360/365


Cti temnotu stejně jako světlo. Tak osvítíš svou temnotu.

Jakmile pojmeš svoji temnotu, zmocní se tě. Zachvátí tě jako noc s modrými stíny a nesčetnými třpytnými hvězdami. Noci se bojí pouze ten, kdo temnotu nechápe. Pochopením toho temného, nočního, propastného v sobě se staneš zcela jednoduchým. A pak se přichystáš k spánku jako všichni po tisíciletí. A prospíš se dolů do lůna tisíciletí a tvé stěny se rozezní starými chrámovými zpěvy. Neboť to jednoduché je tím, co vždy bylo. 

Nad tebou se rozprostře mlčení a modrá noc, zatímco ty sníš v hrobě tisíciletí.

Když začneš temnotu chápat, obestře tě mlčení a mír.

C.G. Jung

359/365


Někde hluboko uvnitř sebe víme, že jsme povoláni v rámci své osobní existence učit vidět vlastníma očima, slyšet vlastníma ušima a milovat vlastním srdcem. 

V praxi to znamená, že musíme překročit všechno vnitřní i vnější rozdělení, překonat všechny překážky, které nás dělí od sebe samých, od druhých, i od Boha. 

Když otevřeme své srdce a obrátíme svůj zrak, tento pohled je tak opojný, že nás naplní pokorou. Učíme se být skutečně pokorní. To znamená být skutečně v tom, co je. 

358/365


Meditace je prostý a přirozený proces. Proces, který nám ukazuje, že naše skutečné bytí je stav otevřené vnímavosti k Ježíšovu Duchu, jenž přebývá v našich srdcích. 

Tuto skutečnost odhalíme, když se vzdáme vnějších projevů svého vědomí, když poodstoupíme a přesuneme se na úroveň vědomí samého. Pak umlkneme, protože vstoupíme do ticha a jsme zde zcela obráceni k Němu. V tomto plně vědomém, zcela svobodném tichu se otevíráme zcela přirozeně Slovu. 

Je to ono živoucí Slovo v našem nitru. A naše víra nám říká, že jsme s Ním dokonale  spojeni, ale potřebujeme to naplno poznat, z výšky, délky, hloubky a šíře svého ducha. 

Ticho nás dovede k poznání, jež je tak prosté, že ho nikdy neobsáhne ani nevyjádří žádná myšlenka nebo představa.