106 .. 112

15.07.2021

112/365


Meditace je procesem sebepřekračování. Tou měrou, jakou překračujeme sami sebe, se podílíme na božské přirozenosti, protože se tak sjednocujeme s energií lásky.  

Náš pokrok v meditaci se neprojevuje hromaděním zkušeností, ale spíše překračováním veškeré zkušenosti. To, co tak často nazýváme prožitkem, či zkušeností, je pouze vzpomínka.

Svým malým sebe-překročením se každý z nás uschopňuje ke sjednocení. Na to nesmíme nikdy zapomínat. Pokaždé, když usedáme k meditaci, vstupujeme do jednoty.

Nic z toho nelze dostatečně uchopit slovy či pojmy. Je to příliš prosté, než aby to naše mysl mohla pochopit. Čím dále jsme na cestě, tím více věrnosti potřebujeme.

  

111/365


Meditace nás volá do nejhlubších a nejčistších rovin porozumění. Když začneme meditovat, když učiníme první krok, brzy poznáme, že již nejsme na mělčině.  

Výzva, na níž jsme odpověděli od nás vyžaduje naprostou změnu životní orientace. 

Zejména jsme vyzýváni, abychom vstoupili do samotného tajemství, abychom se učili tomu, co se nikde jinde a nijak jinak nenaučíme.

Zpočátku není snadné tomu věřit, nebo to pochopit, ale nesmíme zapomínat, že meditací vstupujeme do základního vztahu svého života. 

110/365


Asi vůbec největší tragédií je, když člověk prožije svůj život, aniž by navázal kontakt s vlastním duchem. Mít tento kontakt, znamená odhalit harmonii bytí, potenciál růstu, svoji vlastní celistvost - vše to, jež se nazývá "plnost života"

Křesťanská tradice říká, že náš potenciál je nekonečný. Jsme zváni, abychom si sňali pouta omezení, vysvobodili se z tísnivého vězení vlastního ega.

Cokoli děláte, dělejte to s duše 

109/365


Zkušenost meditace je prožitkem plného sjednocení s energií, jež stvořila vesmír. 

Tato energie je láska, jež je pramenem, z něhož vyvěrá veškeré stvoření.

Pramene, jež dává každému z nás tvůrčí sílu, schopnost být takovým člověkem, jakým je povolán být - člověkem zasazeným a zakořeněným v lásce. 

To vše nám říká naše tradice, a říká toho ještě víc. Tradice nás učí, že toto tajemství prožijeme, když se naučíme být tiší. Meditace představuje vstup do hlubokého ticha.  

108/365


Nikdy cestu neztrácejte z očí. Je to cesta ticha, cesta mantry. Její síla tkví v tom, že pokud jsme meditaci věrní, s upřímným srdcem, pak se vše v našem životě, vše, co s ním souvisí, musí sladit s touto nejvyšší harmonizující silou, božskou energií. 

Ze všeho nejvíce možná potřebujeme trpělivost sami se sebou, neboť je třeba postupovat pozvolna.

Není vždy snadné dosáhnout onoho hlubokého ticha. Proto je důležité naučit se vyslovovat svou mantru. Mantra je jako sochař, pracující s velkým žulovým kvádrem, z něhož kousek po kousku odsekává. Pokaždé když vyslovíme mantru, přiblíží nás tvaru. Onen tvar je již zde, stejně jako energie, která ho chce vytvořit. Touto energií, je láska. Jak se ona energie stále silněji vlévá do našeho srdce, ticho se prohlubuje a náš vnitřní i vnější život dosahují vzájemné harmonie. 

107/365


"Uvidím, jestli mi to k něčemu bude, dám tomu na zkoušku tak tři měsíce až půl roku." K meditaci nemůžete přistupovat s jakýmikoli požadavky. Je potřeba důvěřovat a být.

"Cesta vlastnění je cesta vyvlastnění."

Musíme se vzdát svých myšlenek, představ vědomých i skrytých ambicí a musíme být. K tomu nám slouží mantra. Když se naše pozornost soustředí na opakování mantry nebudeme líní nebo netrpěliví, postupně se osvobodíme od myšlenek a slov i od všech svých představ, nadějí i strachů. Budeme svobodní. 

106/365


"Jak dlouho to bude trvat. Nemůžu tady sedět a opakovat to slovo donekonečna." - "Prostě a tiše seď a opakuj svou mantru"                ..ma-ra-na-tha

Na začátku musíte prostě důvěřovat. Nic z toho co vám řeknu já, nebo kdokoli jiný nebude mít pro vás žádný význam ve srovnání s jistotou již vám přinese vaše vlastní zkušenost. 

Budete vstupovat do stále hlubšího ticha. Budete vstupovat do stále průzračnější jednoduchosti.

Autor Oblaku nevědění, který předával učení v prostředí Anglie 14 st. píše, že se velmi často setkává s námitkami ze stran učenců a teologů. Od prostých lidí však přicházely námitky jen zřídka. Nejčastěji slýchal, že jde o nějakou složitou, ezoterickou doktrínu. Není tomu tak. Je to doktrína absolutní jednoduchosti. Nevyžaduje nic víc než víru.